26/02/2010 | 09:23:59

Gia Lam district

Gia Lam district has a total area of   174.32 km2 and a population of 360,000 people.

·        Population density: 2065 person/km2

Administrative units:

·        Towns: Gia Lam, Yen Vien, Sai Dong, Duc Giang

·        Communes: Bat Trang, Dinh Xuyen, Phu Dong, Yen Thuong, Giang Bien, Kim Lan, Gia Thuy, Long Bien, Co Bi, Duong Xa, Van Duc, Duong Quang, Dang Xa, Thach Ban, Ngoc Thuy, Cu Khoi, Le Chi, Ninh Hiep, Trung Mau, Yen Vien, Thuong Thanh, Viet Hung, Bo De, Hoi Xa, Trau Quy, Kieu Ky, Dong Du, Phu Thi, Kim Son, Duong Ha, Da Ton.

Headquarter of District People’s Committee: Chau Quy town, Hanoi, Vietnam.

Telephone: 8276904./.

Print Bookmark